Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Δηλώσεων προς Σύναψη μιας Σύμβασης Ανάθεσης Έργου - Πτυχίο Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Οικονομικής κατεύθυνσης (ΚΑ 4393)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. A2.24 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 658/16-11-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 4393 και τίτλο «Κλινικές μελέτες σε νευρολογικές παθήσεις» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της Πρόσκλησης

Αίτηση