Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Δηλωσεων προς Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - Πτυχίο Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Βιολογικών επιστημών (ΚΑ 10706)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 658/16-11-2020 (θέμα Α2.27)

 

 

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (έργου) με ΚΑ 10706 και τίτλο «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη Βάση της Ιατρικής Ακριβείας» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΓΓΕΤ,, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Παναγιώτη Μήτσια, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της Πρόσκλησης

Αίτηση