Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιάφεροντος με αρ. πρωτ 4211/31-01-2019 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑ 4704)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

 

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

 

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

 

4. Το Π.Δ. 69/2016

 

5. το ΠΔ 164/2004

 

6. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4704 και τίτλο «ULTRACHIRAL - Ultrasensitive chiral detectioin by signal - reversing cavity polarimetry: applications to in-situ proteomics, single-molecule chirality, HPLC analysis, medical diagnostics, and atmospheric studies» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος FET-OPEN «Horizon 2020» Έρευνα και Καινοτομία No737071 και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της καθηγήτριας Κυριακής Θερμού, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9D469%CE%927%CE%93-%CE%94%CE%9B%CE%91_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 15-02-2019 (ώρα 14:00)