Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 4229/31-01-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑ 10005)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

 

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

 

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

 

4. Το Π.Δ. 69/2016

 

5. το ΠΔ 164/2004

 

6. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10005 και τίτλο «A new method, based on eye movement analysis when reading, to evaluate functional vision in presbyopia correction with multifocal lenses» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Μιλτιάδη Τσιλιμπάρη, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/97%CE%987469%CE%927%CE%93-%CE%9C%CE%9D%CE%A7_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Λήξη: 15-02-2019 (ώρα 14:00)