Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 4415/01-02-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΚΑ 10153)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10153 και τίτλο «EpiStem - Epigenetic Regulation of Intestinal Stem Cells in Drosophila (κωδ.ΓΓΕΤ 1561)» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριων» και χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της Δρ. Ζωής Βενέτη, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%9F25469%CE%927%CE%93-%CE%9610_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Λήξη: 18-02-2019 (ώρα 14:00)