Ανακοίνωση Τροποποίησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Εργου Ιδιωτικού Δικαίου με αρ.πρωτ.: 45886/16.12.2020 (Κ.Α. 10588)

Τροποποιούµε την υπ’ αριθµό πρωτ. 45886/16.12.2020 πρόσκληση ως ακολούθως:

 

Ορίζουμε νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων την 8η Ιανουαρίου 2021. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ΄ αριθµόν 45886/16.12.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ανακοίνωση