Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 4606/04-02-2019 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΑ 4912)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4912 και τίτλο «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου PlantUp (MIS 5002803)» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Ανπλ. Καθηγητή Κρίτων Καλαντίδη, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%9E%CE%9D4469%CE%927%CE%93-%CE%9A3%CE%91_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Λήξη: 19-02-2019 (ώρα 14:00)