Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών(Κ.Α. 9918)- ΝΟΜΙΚΟΣ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 445/19-11-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 14436/03-12-2020 (ΑΔΑ ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των παραρτημάτων του», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.33 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 659/30-11-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 9918 και τίτλο «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ» (εφεξής «πρόγραμμα»), που εκτελείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Λεπτομέρειες στον παρακάτω υπερσύνδεσμο.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/9%CE%A87%CE%9F469%CE%927%CE%93-%CE%A600.pdf

 

Αντικείμενο: Νομικές Υπηρεσίες

Λήξη προθεσμίας προτάσεων: 11-01-2021.