Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 4709/31-01-2020 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Κ.Α. 10107)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 622/27-01-2020 (θέμα Α2.33)

 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10107 και τίτλο «ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE in Aquaculture, Environment and Society» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Μιχαήλ Παυλίδη.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%A53%CE%98469%CE%927%CE%93-%CE%A93%CE%96_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf