Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ,πρωτ. 4789/31-01-2020 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κ.Α. 3964)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.27 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 622/27-01-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 3964 και τίτλο «Διετές μετεκπαιδευτικό σεμινάριο στη γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%A089469%CE%927%CE%93-55%CE%A4_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf