Δημοσίευση προκήρυξης τριών (3) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Π.Κ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ως εξής:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

1. Αριθμός προκήρυξης: 11155/17-09-2018

Φ.Ε.Κ. 1554/31-12-2018, Διορθ. Σφαλμ. Φ.Ε.Κ. 40/24-01-2019 τ. Γ’,

ΑΔΑ: 7ΖΜ3469Β7Γ-4ΜΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9983

ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

-Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοακτινολογία».

 

2. Αριθμός προκήρυξης: 11156/17-09-2018

Φ.Ε.Κ. 1609/31-12-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΠΥ9469Β7Γ-ΜΥ3

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9984

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία».

 

3. Αριθμός προκήρυξης: 11157/17-09-2018

Φ.Ε.Κ. 1554/31-12-2018, Διορθ. Σφαλμ. Φ.Ε.Κ. 40/24-01-2019 τ. Γ’,ΑΔΑ: 6ΙΑΙ469Β7Γ-ΜΤ9,

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9985

ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπεία».

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:05-04-2019.