Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 5317/04-02-2020-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Κ.Α. 10073)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με A2.3 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 621/20-01-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10073 του Υποέργου 1 της Πράξης  «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης» (MIS 5045749) (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από την Ελλάδα, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Λήξη προθεσμίας: 19-02-2020