Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 5322/04-02-2020 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ (Κ.Α. 10516)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.30 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 622/27-01-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10516 και τίτλο «Διαχείριση εργασιακού άγχους για τους εργαζόμενους στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: Μια τριλογία παρεμβάσεων» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση