Δημοσίευση προκήρυξης τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. 2831077650-2)

 

Αριθμός προκήρυξης: 14608/24-10-2018, ΦΕΚ 15/17-1-2019, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΕ7Ω469Β7Γ-Θ3Θ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9910

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης».

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 2831 077336)

Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας

 

Αριθμός προκήρυξης: 14780/6-11-2018, ΦΕΚ 15/17-1-2019, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΨΕ6Θ469Β7Γ-ΗΔΜ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9913

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ιστορία».

Αριθμός προκήρυξης: 14792/6-11-2019, ΦΕΚ 15/17-1-2019, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 688Ν469Β7Γ-Ρ2Κ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9912

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία Μέσων Χρόνων».

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 Αριθμός προκήρυξης: 12677/8-10-2018, ΦΕΚ 15/17-1-2019, τ. Γ’ ,TELEX-536

ΑΔΑ: ΨΚ9Ρ469Β7Γ-23Σ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9908

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικές Πολιτικές και Πολιτική Οικονομία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29 Μαρτίου 2019.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).