Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 6381/14-02-2019 - Πτυχιούχος Βιολογίας/Χημείας/Βιοχημείας (ΚΑ 10165)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10165 και τίτλο έργου «Προκλινική ανάπτυξη καινοτόμων μορφών αντιβιοτικών για ενδοβολβική χορήγηση για τη θεραπεία / πρόληψη τη μετεγχειριτικής ενδοφθαλμίτιδας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/64%CE%9C0469%CE%927%CE%93-65%CE%A1_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 01-03-2019 (ώρα 14:00)