Ανακοίνωση για απασχόληση φοιτητή/τριας στο γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Ηράκλειο με αρ. πρ. 6485/28-03-2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να απασχολήσει στο γραφείo της στο Ηράκλειο τρεις (3) φοιτητές/τριες για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 

Λεπτομέρειες παρακάτω:


http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A8%CE%94%CE%9E%CE%9F469%CE%927%CE%93-8%CE%A89.pdf


Λήξη προθεσμίας: 19-4-2018