Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.7106/13-02-2020 Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ βιολογικών/κτηνιατρικών/ιατρικών επιστημών (Κ.Α. 4937)

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.9 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 623/10-02-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 4937 και τίτλο «BIOIMAGING-GR: A Greek Research Infrastructure for Visualizing and Monitoring Fundamental Processes in Biology and medicine - Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση