Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 7159/11-02-2021 - Πτυχιούχος Κρητικής Μουσικής (ΚΑ 10466)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 445/19-11-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 14436/03-12-2020 (ΑΔΑ ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των παραρτημάτων του»,  και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. A2.7 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 668/08-02-2021, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10466 και τίτλο «Τεκμηρίωση οπτικοακουστικού αρχείου – συγγραφή κειμένων» (MIS 5050953) (εφεξής «πρόγραμμα»), που εκτελείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σε ποσοστό 80% ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Καταληκτική ημερομηνία: 26/02/2021