Δημοσίευση προκήρυξης μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ    (τηλ. 28310- 77 301)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Αριθμός προκήρυξης: 2785/21-3-2019,  ΦΕΚ 1016/7-6-2019,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: Ω7ΤΙ469Β7Γ-ΕΨΜ, κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 11945 

 

-Μία(1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  Καθηγητή πρώτης  βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

 

 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  11 Αυγούστου 2019.   

     

 

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).