Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 7345/04.04.2018 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑ 4937)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4937 και τίτλο: «Ελληνική ερευνητική υποδομή για την απεικόνιση και παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη βιολογία και την Ιατρική», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Μαυροθαλασσίτη Γεωργίου ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δ! ικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7345_KA4937_%CE%A9%CE%913%CE%

A0469%CE%927%CE%93-%CE%97%CE%9F%CE%9D_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Αντικείμενο: Συγκριτική μελέτη των κρανιακών ραφών στην κρανιοσυνοστέωση

Λήξη: 20-4-2018