Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 7412/04.04.2018 - ΠΤΥΧΙΟ AEI (ΚΑ 4407)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4407 και τίτλο «Platform for European Preparedness Against (RE)emerging Epidemics-Antivirals for influenza like illness? An rCt of clinical and Cost effectiveness in primary Care (ALIC4E) - "PREPARE"», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς φορείς (UNIVERSITY OF OXFORD/NUFFIELD DEP. OF PRIMARY CARE HEALTH SCIENCES), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7412_69%CE%A87469%CE%927%CE%93-8%CE%A97_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_4407.pdf

Αντικείμενο: Προγραμματισμός υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του προγράμματος για τη σεζόν της γρίπης, follow up επικοινωνία με τους συμμετέχοντες ασθενείς, καταχώρηση ερωτηματολογίων ασθενών, προετοιμασία υλικού συλλογής δεδομένων ανά συμμετέχοντα γενικό ιατρό και συνεργασία με τους συμμετέχοντες ιατρούς για την παρακολούθηση της συλλογής δεδομένων

 

Λήξη: 20-4-2018