Προκήρυξη δυο θέσεων Διδακτόρων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-19 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει 2 διδάκτορες, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτος 2018-19

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ 407/80, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  1. 1.   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  2. 2.   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου-Ρέθυμνο-74100) αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (σε 4 σειρές-1 σε έντυπη και 3 σε ηλεκτρονική μορφή CD): (α) σχετική αίτηση, (β) αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ), (γ) Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό Υπόμνημα επιστημονικού έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.:2831077594-5, 28310 77634