Προκήρυξη για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη