Δημοσίευση προκήρυξης μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. 2831077594, 2831077595, 2831077634)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Αριθμός προκήρυξης: 1933/3-3-2020, ΦΕΚ 1118/17-7-2020, τ. Γ’ ,

  • ΑΔΑ: ΩΔ6Ν469Β7Γ-ΤΜΠ,  κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: APP 17352 

- Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία»
                                          

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2020.

 

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).