Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 814/05-01-2021 για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης 'Εργου Ιδιωτικού Δικαίου-Πτυχιούχος Ψυχολογίας με Διδακτορικό (Κ.Α. 10770)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.26 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 660/14-12-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10770 και τίτλο «Συσχέτιση Νευροαπεικονιστικών, Γνωστικών και Ψυχοσυναισθηματικών Προγνωστικών Δεικτών στην Εξέλιξη του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της «2ης προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριων» και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση