Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 8296/19-02-2020 Κάτοχος Μάστερ σε Επιστήμη Υλικών, Φυσική ή συναφές (Κ.Α. 10311)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. Σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την υποβληθείσα πρόσκληση υποβολής δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.: 328/30-01-2020.

9. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 623/10-02-2020 (θέμα Α2.11)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10311 και τίτλο «Υψηλής απόδοσης Ηλιακές Κυψέλες Διπλής Επαφής Περοβσκιτών/ ΙΙΙ-V Ημιαγωγικών Νανοδομών-NANOTANDEM» (MIS 5029191) εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Νικόλαου Πελεκάνου, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης,

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση