Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.8300/19-02-2020 Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ (Κ.Α. 10366)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 623/10-02-2020 (θέμα Α2.12)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10366 και τίτλο «Υπηρεσίες αρωγής υποστήριξης προς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στο πλαίσιο του ΥΕ6 της πράξης "ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Αντώνιου Σαββίδη, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση