Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 9450/27-02-2020 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Νοσηλευτικής (Κ.Α. 3983)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης».

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 625/24-02-2020 (θέμα Α2.9)

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3983 και τίτλο «Κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας κα ασφάλειας νέων θεραπειών σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη/αυτοάνοσα νοσήματα» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Πρόδρομου Σιδηρόπουλου, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση