Προκήρυξης τριών (3) κενών θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Π.Κ.

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ως εξής:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

1. Αριθμός προκήρυξης: 2106/04-03-2019

Φ.Ε.Κ. 732/06-05-2019 τ. Γ’, ΑΔΑ: 66ΡΙ469Β7Γ-83Σ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11415

 

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

- Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θωρακο-Καρδιοχειρουργική».

 

2. Αριθμός προκήρυξης: 2104/04-03-2019

Φ.Ε.Κ. 732/06-05-2019 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΕΕΩ469Β7Γ-4ΙΞ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11416

 

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

- Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική».

3. Αριθμός προκήρυξης: 2105/04-03-2019

Φ.Ε.Κ. 732/06-05-2019 τ. Γ’, ΑΔΑ: 78ΞΥ469Β7Γ-ΧΧ3

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11417

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία».

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 09-07-2019.