Προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" ακαδημαϊκού έτους 2017-18

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 δεκαέξι (16) υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη». Θα χορηγηθούν οκτώ (8) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και οκτώ (8) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αναφορικά με τις υποτροφίες της  Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, σύμφωνα με την 2η/28-02-2019 απόφαση της Κοσμητείας, θα χορηγηθούν από δύο (2) υποτροφίες στο Τμήμα Χημείας, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Μαθηματικών, και  Βιολογίας. Η χορήγηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη με αριθμό 7415/21-01-1993 διαθήκη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 197/2000 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ειδικότερα, η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τη Συνέλευση των Τμημάτων των δύο Σχολών με κριτήριο για τους μεν πρωτοείσακτους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις ακαδημαϊκές-επιστημονικές επιδόσεις τους (βαθμός πτυχίου-μεταπτυχιακού, υποτροφίες, βραβεύσεις, δημοσιεύσεις) μέχρι και το έτος 2016-17, ενώ για τους ήδη φοιτούντες, ανεξαρτήτως του αν ελάμβαναν προηγουμένως την υποτροφία ή όχι, την μέχρι τότε απόδοσή τους και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ, ήτοι 416,66€ μηνιαίως.

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη, την αίτηση των υποψηφίων καθώς και υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο από το νόμο

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)