Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους / ενδιαφερόμενες υποψήφιες, ήτοι τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), τους Διοικητικούς Υπαλλήλους, και τους Προπτυχιακούς φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 Α ), και προκειμένου να συσταθεί και συγκροτηθεί η εν θέματι Επιτροπή, να υποβάλουν έως την 27η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έως τις 15:00΄μ.μ., αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας

2. Βιογραφικό Σημείωμα από το οποίο να προκύπτει το έργο και γενικότερα η συνεισφορά του/της υποψηφίου/ας στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου του Ιδρύματος, και ακολούθως διαβιβάζονται στην Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης, που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 424η/23.01.2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ειδικότερα η υποβολή των αιτήσεων έχει, ως εξής:(α) αυτοπροσώπως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικού στο Ρέθυμνο, (κτήριο Διοίκησης ‐ 1ος όροφος) – Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου στου Γάλλου, (τηλέφωνα επικοινωνίας: 28310.77918, 77920) ή στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ‐ Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού στο Ηράκλειο (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ι – Ισόγειο) – Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου στις Βούτες, (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810.393184, 393185), είτε β) ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokol‐reth@admin.uoc.gr, protokol‐her@admin.uoc.gr του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Αρχείου και του Γραφείου Πρωτοκόλλου αντίστοιχα σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, με κοινοποίηση στο Τμήμα Γραμματεία Πρυτανείας (trigyri@rector.uoc.gr, secretary@rector.uoc.gr,rethsecr@uoc.gr). Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή των υποψηφίων.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική πρόσκληση, το έντυπο υπόδειγμα για υποψηφιότητα και τα έντυπα για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων