Ανάρτηση πινάκων επιλογής προσωπικού για τη φύλαξη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο και Ηράκλειο)

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική ανακοίνωση και τον Πίνακα Κατατάξης και βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης