Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εγγραφή Ενδιαφερόμενων Εργοληπτών & Μελετητών Δημοσίων Εργων ανα Κατηγορίες Εργων / Μελετών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών της §5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2020, στις παρακάτω κατηγορίες:

 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες

2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

3. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου

5. Στατικές Μελέτες, μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων

6. Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές

7. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες

8. Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρωνΡέθυμνο 24-02-2020

9.Ενεργειακές Μελέτες, θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας

10. Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματολογικές και τοπογραφικές

11. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές

12. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

13. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες

14. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου

15. Περιβαλλοντικές Μελέτες, Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ. (256/1998)16. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων

 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

1. Οδοποιία

2. Οικοδομικά

3. Υδραυλικά

4. Ηλεκτρομηχανολογικά

5. Βιομηχανικά, Ενεργειακά

6. Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων

7. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

8. Πρασίνου

9. Ειδικών Μονώσεων

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων (Τ.Ε.Ε. tee@central.tee.gr / Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. info@pedmede.gr / Σ.Α.Τ.Ε. info@sate.gr ) οι οποίοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον υπό διαμόρφωση κατάλογο, σε μια ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (που επισυνάπτεται).

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αναλυτική πρόσκληση και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση