Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικής Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης μέσω Κ.Η.Σ.Κ. για την απευθείας Ανάθεση της Σύμβασης με τίτλο: ‘Γεωτεχνική Έρευνα και Γεωλογική Μελέτη για το έργο «Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικής δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη με απευθείας ανάθεση, αναδόχου, με κλήρωση μέσω Κ.Η.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 της σύμβασης με τα κάτωθι στοιχεία:- Τίτλος σύμβασης: ‘Γεωτεχνική Έρευνα και Γεωλογική Μελέτη για το έργο «Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο»’- Προϋπολογισμός: 19.619,45€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)- Αριθμός ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Μ046 ΤΡΟΠ.0, A.Π: 40147/21-04-2020, ΑΔΑ: 9ΧΜΗ46ΜΤΛΡ-ΗΓΤ- Ημερομηνία και ώρα κλήρωσης: Τετάρτη 07/10/2020, ώρα 10:00 π.μ- Τόπος Κλήρωσης: γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.ΚΗ κλήρωση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή που ορίστηκε σύμφωνα με το σχετ.β.