Αναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Η «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης» καλεί εκ νέου τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές για τη μίσθωση αθλητικών εγκαταστάσεων, ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Κρήτης, που βρίσκονται επί της οδού Πανδάρεω, στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στο Ηράκλειο.

Η διάρκεια της μίσθωσης προσδιορίζεται σε έξι(6) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για άλλα έξι. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα που πρέπει να προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1,500.00).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο, κτίριο Διοίκησης Ι, ισόγειο, μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα, και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr και της Εταιρείας ΑΔΠ/ΠΚ www.admin.uoc.gr/eapk/, όπου έχει αναρτηθεί το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας

 

Καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας

Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης