Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων ΚΗΚΣ έτους 2019 από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Π.Κ

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων  για έργα / μελέτες / παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2019, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης,