Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού για τις ανάγκες της Δνσης τεχνικών έργων & Βοτανικού κήπου έτους 2019

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση