Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και βεβαίωσης καλής λειτουργίας του λογισμικού “IBM SPSS Statistics Premium” κατά το έτος 2018, το οποίο είναι απαραίτητο στο εκπ/κο-ακαδημαϊκό έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΡΕΘ, ΗΡΑ).

 

Ανακοινώνεται ότι στις 02 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30πμ, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στους χώρους του Τμήματος Προμηθειών για τη συγκρότηση της παρακάτω αναφερόμενης επιτροπής:

1. «Επιτροπή παραλαβής και βεβαίωσης καλής λειτουργίας του λογισμικού “IBM SPSS Statistics Premium” κατά το έτος 2018, το οποίο είναι απαραίτητο στο εκπ/κο-ακαδημαϊκό έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΡΕΘ, ΗΡΑ)». Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ όλων των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ, με ειδικότητα στη Στατιστική ή και στη χρήση στατιστικών πακέτων, των Σχολών:

α) Κοινωνικών Επιστημών,

β) Επιστημών Αγωγής και

γ) Ιατρικής Σχολής.

Εκ των οποίων θα κληρωθούν 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση