Προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" ακαδημαϊκού έτους 2018-19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δεκαέξι (16) υποτροφιών, οκτώ(8) στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και οκτώ(8) στην Ιατρική Σχολή, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των ανωτέρω Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ». 

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες (5.000,00) Ευρώ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά από τις γραμματείες των Τμημάτων καθώς και στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα, και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης  www.uoc.gr όπου έχουν αναρτηθεί τα σχετικά έγγραφα.

 

Δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική προκήρυξη, την αίτηση των υποψηφίων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο από το νόμο κείμενο.