Προκήρυξη βοηθήματος ενοικίου του Κληροδοτήματος "Ελένης Καλαντζοπούλου" ακαδημαϊκού έτους 2017-18

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, βοήθημα ενοικίου, σε δύο άπορες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που φοιτούν σε Σχολές του Ρεθύμνου, προερχόμενες από την Αθήνα και τη λοιπή εκτός Κρήτης Ελλάδα, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Ελένης Καλαντζοπούλου».

Το βοήθημα θα χορηγηθεί με επιλογή σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην από 01/03/1989 μυστική διαθήκη της Ελένης Καλαντζοπούλου, που δημοσιεύτηκε με το υπ’ αρ. 1588/08-05-1992 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη με αριθμό 2910/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και σύμφωνα με την 398/29-11-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Σημειώνεται ότι, εξ’ ορισμού αποκλείονται οι διαμένουσες στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Το συνολικό ποσό εκάστου βοηθήματος ενοικίου ανέρχεται σε τριακόσια  ευρώ (€300.00) και θα χορηγηθεί εφάπαξ.

 

Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική Προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιών