Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για το έργο της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

 

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Εταιρεία ΑΔΠ/ΠΚ), που εδρεύειστο Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1993 (ΦΕΚ 11/Α΄/1993) «Περί ιδρύσεως Ειδικού ΝομικούΠροσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εγκρίσεως του καταστατικού του».

2. Τις διατάξεις του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης της Εταιρείας ΑΔΠ/ΠΚ,3. Την υπ’ αριθ. 319/12-02-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Π/Π.Κ.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιτροπή που έχει οριστεί από το  Δ .Σ. της Εταιρείας ΑΔΠ/ΠΚ με βάση τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Οι προσφορές σφραγισμένες μπορούν να κατατίθενται μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στα γραφεία της Εταιρείας ΑΠΔ/ΠΚ, κτίριο Διοίκησης Ι, ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές προσφορές.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθείο την Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης