Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 18477/22-04-2021 για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Πτυχίο - Διδακτορικό δίπλωμα στις Νευροεπιστήμες (ΚΑ 10175)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 445/19-11-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 14436/03-12-2020 (ΑΔΑ ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των παραρτημάτων του», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.19 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 677/19-04-2021, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10175 και τίτλο «Ανάπτυξη Εξατομικευμένου Φακικού Ενδοφακού W-LENS» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)