Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 15639/07-04-2021 για Υποβολή Δηλώσεων προς Σύναψη Σύμβασης Εργασίας (ΚΑ 10776)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 445/19-11-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 14436/03-12-2020 (ΑΔΑ ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των παραρτημάτων του»

8. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 675/05-04-2021 (θέμα A2.14)

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος (έργου) με ΚΑ 10776 και τίτλο «Μαγνητικά κατευθυνόμενες ασύρματες νανοσυσκευές για τη στοχευμένη εναπόθεση θεραπευτικών παραγόντων σε οποιαδήποτε αγγειακή περιοχή του σώματος (ANGIE)» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος H2020-EIC-FETPROACT-2019 και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Αριστείδη Τσατσάκη, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης 100%, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)