Συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως αναρτήθηκε στο σύστημα της Διαύγειας