Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο Υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης"

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2144/17-5-2017, όπως τροποποιήθηκε με την πρόσκληση με αρ. Πρωτ. 12277/14-6-2017 κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση  της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 534/18-12-2017), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, στο παρακάτω μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση 116/5-11-2017 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιο Κρήτης Συν 382/18-01-2018 και αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας στο παρακάτω μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/9%CE%92%CE%990469%CE%927%CE%93-061.pdf

Περιγραφή αντικειμένου: Διδασκαλία Μαθημάτων

Λήξη: 27-02-2018