Εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου » της Ιατρικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1397/25-4-2018, τ. Β΄ & ΦΕΚ Κανονισμού 1871/24-5-2018, τ. Β΄), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην Ιατρική Έρευνα (Βασική και Κλινική) και αποσκοπεί κυρίως στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της βασικής ερευνητικής γνώσης και της κλινικής πράξης, εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς κλινικούς και βασικούς ερευνητές. Επίσης, αποσκοπεί στη σύγκλιση μεταξύ της κλινικής και βασικής βιοϊατρικής επιστήμης και έρευνας μέσα από την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Καθηγητών κλινικών και βασικών τομέων και της συν-επίβλεψης της έρευνας των φοιτητών του εν λόγω Προγράμματος.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία τα 2 πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και τη συμμετοχή σε δυο προχωρημένες τριμηνιαίες εργαστηριακές ασκήσεις ενώ τα 2 επόμενα στην εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας και τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων, της αξιολόγησης των φοιτητών και της συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η Αγγλική.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη