Προκήρυξη θέσης Πανεπιστημιακού Υποτρόφου στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Προκήρυξη για την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου σε θέματα επεξεργασίας σήματος και γενικότερα επιστήμης των υπολογιστών και ερευνητικού έργου σε θέματα επεξεργασίας σήματος φωνής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στην προκηρυσσόμενη θέση μπορούν να προσληφθούν άτομα με ελάχιστο τυπικό προσόν διδακτορικού διπλώματος, με γνωστικό αντικείμενο Επεξεργασία Φωνής το οποίο θα τους δίνει την δυνατότητα να:

 διδάξουν στους φοιτητές του Τμήματος, τα μαθήματα Φυσική Ι, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

 παρέχουν υπηρεσίες ερευνητικού έργου σε θέματα επεξεργασίας σήματος φωνής

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 12 μήνες και η απασχόληση θα είναι μερική με ποσοστό απασχόλησης 80%. Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους προερχόμενους από το πρόγραμμα με ΚΑ 4711 και τίτλο Advanced Neural Network Architectures for ASR Acoustic Modelling που χρηματοδοτείται από TOSHIBA και μπορεί να διατίθενται και για αυτό το σκοπό.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη