Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης, προς Σύναψη μιας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου-Πτυχιούχος Βιολογίας (ΚΑ 10506)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 445/19-11-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 14436/03-12-2020 (ΑΔΑ ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των παραρτημάτων του»,  και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. A2.81 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 701/29-11-2021 στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10506 και τίτλο «Μοντελοποιώντας τη γλωσσογένεση. Βιολογικά εργαλεία στη μελέτη της γενετικής και γεωγραφικής σταθερότητας  των μορφοσυντακτικών παραμέτρων» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
 (75)