Ενημερωτική Εκδήλωση για το Έργο "Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας" (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Π.Κ. στις 15/10/2015

 

Ενημερωτική Εκδήλωση για το Έργο "Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας" (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Π.Κ. στις 15/10/2015

#ΜΟΔΙΠ
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)