Οδηγίες για νεοεισερχόμενους/-νες φοιτητές/-τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρακαλούμε δείτε τη σχετική ιστοσελίδα: 

https://visit.uoc.gr/

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)